“Người học Phật phải biết rõ điều này, khi bạn sát sinh hay ăn thịt thì linh hồn của những động vật này sẽ…

“Người học Phật phải biết rõ điều này, khi bạn sát sinh hay ăn thịt thì linh hồn của những động vật này sẽ đeo bám trên cơ thể bạn, bạn không thấy vì chúng không có hình tướng. Chúng vẫn chờ ở đó cho đến khi phước báo bạn suy rồi chúng sẽ trả thù. Cho nên nhất định phải tự sám hối chân thành. Nếu không sám hối thì không qua được ải này. Phải tự thân sám hối, người khác làm thay thì hiệu quả rất là hạn chế. Chúng sẽ không chịu tiếp nhận. Bạn ăn chay, người khác bảo bạn ngu khờ. Bạn đừng lo, người ngu có phước ngu.”
-Hoà Thượng Tịnh Không-


Facebook: https://www.facebook.com/kristin.doan.99

One thought on ““Người học Phật phải biết rõ điều này, khi bạn sát sinh hay ăn thịt thì linh hồn của những động vật này sẽ…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *