Tại Thành Phố Hồ Chí Minh,Chủ Tịch Tiểu ban đông Á, ủy ban đối ngoại thương Việt Mỹ “đã trải qua chiến tranh nên tôi cảm thông với những mất mát của Việt Nam!”

“Việc ngày 2-7-93, Tổng thống B.Clinton tuyên bố thôi ngăn cản các tổ chức tài chính quốc tế cho Việt Nam vay tiền chỉ là một trong hàng loạt các bước tiếp theo tiếp nối trong thời gian tới như quy... Read More