Hội thảo sách dành cho thiếu nhi – thực trạng và giải pháp “gia đình vẫn là lá chắn bảo vệ con cái trước sách đen”

Thiếu nhi, một đối tượng trung điểm của hai chiều đối nghịch – sự lựa chọn cao về nhu cầu hưởng thụ lành mạnh và sự tiêm nhiễm, tác hại từ những sản phẩm sách xấu và độc hại. Trong... Read More